Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2015

8537 8b62 500

Rome, Italy (by ZacKak)

nothing-in-between
Ja wszystko wytrzymam tylko... Ja muszę czuć, że Ty mnie kochasz, słyszysz?
— "Skazany na bluesa" (2005)
Reposted fromxalchemic xalchemic viaanncey anncey
nothing-in-between

January 13 2015

nothing-in-between
- Jak humor? - Unormowany, nie popadający w skrajności, lekko zawiedziony i trochę tęskniący.
Reposted frommarysia marysia viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
nothing-in-between
Moja mała, ja tak tęsknię za Tobą, że mi się w głowie mąci i sam snuję jakieś idiotyczne opowieści. Jeśli nie wrócę do Ciebie, to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko [do Agnieszki Osieckiej], "Listy"
Reposted fromonzuiver onzuiver viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
nothing-in-between
Nie chciało mi się już spać i patrzyłem na gwiazdy. Byłem trochę głodny, ale więcej myślałem. Zawsze dużo myślę, ale wtedy bardzo dużo. Ale najwięcej tęskniłem. Myślę, że za Tobą, bo Ty może nic nie wiesz albo wiesz trochę. Tęskniłem nieprzebranie, nieprzebranie i myślę, że ktoś tam daleko, pod tym samym niebem musiał też za mną tęsknić, a jeśli spał, to musiał się zbudzić, bo to niemożliwe, żebym nikogo nie trafił w serce w tamtym środku nocy, sercu nocy.
— Edward Stachura
nothing-in-between
nothing-in-between
Tajemnica polega na tym, by czuć, że jest się komuś potrzebnym. Wtedy człowiek, choćby nie wiem co, zawsze znajdzie siły, żeby sobie poradzić ze wszystkim. Najgorzej, kiedy ktoś się budzi rano i nikogo nie obchodzi, że się obudził. To jest prawdziwe nieszczęście, nie choroby, brak pieniędzy, czy inne sprawy, których ludzie tak się boją.
— Anna Dymna w wywiadzie dla Twojego Stylu (nr 11/2014)
nothing-in-between
Niektórych tęsknot nie da się ukoić. O pewnych rzeczach nie sposób zapomnieć. Niektóre przeżycia zostawiają w nas ślady na zawsze.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromoutcat outcat viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
nothing-in-between
nothing-in-between
nothing-in-between
5731 6006
nothing-in-between
5932 760b
Reposted fromrisky risky viazaklinaczkaslow zaklinaczkaslow
6894 b373
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viagreenka2000 greenka2000
nothing-in-between
2794 e48a 500
Reposted fromarwen arwen viagreenka2000 greenka2000
nothing-in-between
nothing-in-between
nothing-in-between
3858 6ddf 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl