Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2015

nothing-in-between
0926 e4e5
cosy
nothing-in-between
6670 6fcd 500
Reposted fromverronique verronique
nothing-in-between
9196 e89d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagrass grass
nothing-in-between


Gustav Klimt
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaanncey anncey
nothing-in-between
0223 8383
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatwice twice
nothing-in-between
3699 f6ff 500
Reposted fromutoopia utoopia viaanncey anncey
nothing-in-between
8001 d758
Reposted fromasteryzm asteryzm viaanncey anncey
nothing-in-between
Ja lubię literaturę, bo dla mnie tam jest więcej życia niż w moim własnym. Jest ono tam w takiej kondensacji, w jakiej nie znajdę go w rzeczywistości nigdy.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted frompesy pesy viabookinistka bookinistka
1002 8901
Reposted fromtwice twice viaanncey anncey
nothing-in-between
2983 030c
Reposted fromhannabanana hannabanana viaanncey anncey
nothing-in-between

tęsknię za łąką
na której zostało
w dołku zgniecionej trawy
nasze ciepłe całowanie.

tęsknię za lasem
w którego wiosennych mchach
splątały się
śpiące rzęsy
dwu naszym przytulonym westchnieniom

— anna świrszczyńska
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
nothing-in-between
nothing-in-between
3395 290f 500
Reposted fromlittlefool littlefool viataka-jedna-ja taka-jedna-ja

January 25 2015

0257 b092 500
Reposted fromtwice twice
nothing-in-between
"Jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada ciasno na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy."
— Haruki Murakami
Reposted fromcytaty cytaty viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
nothing-in-between

January 16 2015

nothing-in-between
5029 a276
Reposted fromiliii iliii viaanncey anncey
nothing-in-between
0741 66f7
Reposted frombeliveinmiracles beliveinmiracles viaanncey anncey
nothing-in-between
2230 f46c
Reposted fromzenibyja zenibyja viaanncey anncey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl